Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 9. 2017

I.

1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ platí pro všechny objednávky a dodávky zboží mezi společností Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2271, a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti se smlouvou, uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i prostřednictvím telefonické či e-mailové objednávky. Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese www.aurednik.cz. Konkrétní požadavky nad rámec našich obchodních podmínek ze strany kupujícího pro nás nejsou zavazující, pokud jsme s nimi předem písemně nesouhlasili.

VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami“, dále jen VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s ním souvisejícími právními předpisy. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.

V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni jako „kupující“. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.

2. Výklad pojmů
VOP: všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Aurednik CS, spol. s r.o.
e-shop: internetový obchod Aurednik CS, spol. s r.o.
stránky e-shopu: stránky www.aurednik.cz
prodávající: obchodní firma Aurednik CS, spol. s r.o.
kupující spotřebitel: kupující fyzická osoba, která není podnikatelem
kupující podnikatel: kupující fyzická nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace
zboží: zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím katalogu a stránek e-shopu

3. Staré katalogy, prospekty, ceníky, jakož i dodací a platební podmínky ztrácí v okamžiku jejich nového vydání platnost. V případě rozdílu v cenách identického zboží platí ceny z nového vydání.

4. Smlouva se uskuteční přijetím objednávky od zákazníka. Přijatou objednávku považujeme za závaznou, údaje v ní uvedené považujeme za řádné, úplné a závazné. Při objednávkách uvádějte čitelně název a kód zboží, vaši přesnou adresu, telefonní číslo, případně jméno zodpovědné osoby za objednávku. Přijetí proběhne zasláním potvrzení o přijetí nebo zasláním zboží zákazníkovi. Smluvním jazykem je výhradně český jazyk. Změnit nebo doplnit objednávku můžete pouze výjimečně nejpozději do druhého dne od jejího zaevidování v naší firmě, a to e-mailem: prodej@aurednik.cz, případně telefonicky na lince +420 311 706 361, 363 nebo 366. Objednávku už jednou zaslanou faxem nebo vybavenou telefonicky, neposílejte ještě jednou poštou, byla by zpracována dvakrát. Dodavatel neručí za omyly objednavatele v objednávce.

Příslušné dokumenty uchovává prodávající po dobu nejméně pěti let od jejich uzavření, nejdéle však dle příslušných právních předpisů. Příslušné dokumenty nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám.

5. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).

II. Předmět smluvního vztahu

1. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je prodej zboží.

III. Způsob objednávání

1. Katalog nebo stránky e-shopu obsahují kategorie zboží, které jsou nabídkou k uzavření smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.

2. Kupující si může zboží z tohoto katalogu objednat
a) prostřednictvím e-shopu,
b) na e-mailových adresách: prodej@aurednik.cz, aurednik@aurednik.cz (Tyto e-mailové adresy jsou chráněny před spamboty.)
c) telefonicky na +420 311 706 361, 363 nebo 366
d) faxem na čísle +420 311 706 362.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku. K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat s návrhem náhradního řešení.

4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

IV. Platební podmínky a dodací podmínky

1. Prodejní ceny v našem katalogu a na stránkách e-shopu jsou konečné ceny v CZK včetně zákonné sazby DPH (v současnosti 21%) pro ČR. Právě platnou sazbu DPH uvádíme na faktuře zvlášť. Pokud by se po vydání katalogu zvýšila zákonná sazba DPH, jsme povinni vyúčtovat zvýšenou sazbu DPH. Pro SR je aktuální kurz pro přepočet uveden v katalogu a na stránkách e-shopu. Tento kurz je platný po dobu platnosti aktuálního katalogu. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží aktuálně platnou kupní cenu včetně nákladů spojených s doručením zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pro částečné dodávky platí stejné platební podmínky. Odklad platby až do kompletního dodání zakázky není možný a neakceptuje se.

2. Ceny přepravného, resp. poštovného za dopravu a balného jsou uvedeny na stránkách v katalogu. K ceně za rozměrné zboží, jako je např. molitanový nábytek, se připočítává tzv. „příplatek za nadrozměr“ (platné po celé České republice, příp. jak je uvedeno), na což budete předem telefonicky nebo písemně upozorněni. Doprava zdarma platí pro objednávky z ČR od hodnoty zboží 3500 CZK vč. DPH, z SR od hodnoty zboží 185 EUR vč. DPH u objednávek v nižší hodnotě účtujeme přepravné + balné pro objednávky z ČR – Českou poštou ve výši 145 CZK a přepravní službou PPL ve výši 135 CZK vč. DPH, pro objednávky z SR účtujeme přepravné + balné Českou poštou ve výši 17 EUR vč. DPH. Kdykoli jsme oprávněni k částečným dodávkám nebo výkonům, pokud je to přijatelné. Pokud dodáme zboží pouze částečně, přebíráme dodatečné náklady na poštovné + balné. V případě nepřevzetí objednané zásilky, Vám řádně adresované, jsou účtovány náklady spojené s opětovným odesláním ve výši 195,-Kč vč. DPH.

3. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:

a) bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v CZK u ČSOB, pro Českou republiku, č. účtu: 197639878/0300 nebo na bankovní účet vedený v EUR u ČSOB, pro Slovenskou republiku, č. účtu: 4001312741/7500 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem faktury. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího,

b) v hotovosti v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. - kupující provede úhradu proti převzetí zboží,

c) nebo platební kartou Visa, MasterCard, Maestro v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. - kupující provede úhradu proti převzetí zboží (v případě požadavku platby kartou v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. ze strany kupujícího, má kupující vždy povinnost tuto skutečnost prodávajícímu hlásit předem),

d) na dobírku (kupující spotřebitel, fyzická osoba) v místě určeném kupujícím v objednávce – kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží,

e) poštovní složenkou – kupující provede úhradu před doručením zboží. Povinnost zaplatit kupní cenu poštovní složenkou kupující splní okamžikem, kdy bude poštovní složenka doručena prodávajícímu. Po doručení poštovní složenky bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu.

f) dárkovými poukazy – ceniny vydávané prodávajícím a uplatnitelnými, pouze v době jejich platnosti, k nákupu u prodávajícího. Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukazu ve prospěch kupujícího není vratný. Kód, resp. evidenční číslo na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v příslušné 14-ti denní lhůtě prodávající může vydat kupujícímu nový dárkový poukaz stejné hodnoty. Okamžik tržby, z pohledu zákona o evidenci tržeb, v případě platby v hotovosti nebo platební kartou v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. nastává v momentě prodeje dárkového poukazu.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky, resp. příslušné doklady dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem nebo v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě.

5. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu včetně dodacího listu. Příslušné doklady kupující obdrží při převzetí zboží, v případě požadavku platby předem jsou doklady zaslány před odesláním zboží.

6. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:
a) přepravní služba nebo pošta,
b) osobní převzetí v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o.

7. Prodávající je povinen zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží. A následně zajistit doručení příslušného zboží na místo určení dle požadavku kupujícího uvedeného v objednávce. K předání zboží v případě zvolení způsobu doručení zboží dojde na nejbližším vhodném místě u vchodu objektu označeném v objednávce jako místo doručení (případně bydliště kupujícího). Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s dopravou nezahrnují donášku zboží dovnitř objektu, který kupující v objednávce označil jako místo doručení zboží (případně jako své bydliště). V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.

8. Dodávky objednaného zboží prodávající realizuje dle dostupnosti svých provozních možností v co nejkratším termínu ze skladu v Trubíně. Všechny produkty dodáváme bez zobrazené dekorace, pokud není uvedeno jinak. Vyhrazujeme si změnu formy a provedení vůči zobrazení a popisu v katalogu, které neovlivňují funkci a kvalitu zboží.

Všimněte si, prosím, že námi uvedené věkové hranice slouží pouze jako doporučení a nejsou závazné. Výběr výrobků podle kritérií jako věk dětí, omezení, způsob použití, způsobilost a bezpečnostní normy jsou na vašem uvážení.

Specifické zboží dodáváme přímo od výrobce. Běžně dostupné zboží obdržíte nejpozději do týdne, pokud není zboží skladem nebo je na objednání, může doba dodání trvat 2–3 týdny. Molitanový a dřevěný nábytek a sestavy dodáváme ve lhůtě 4–8 týdnů dle náročnosti požadavku. Doba dodání je vždy orientační, resp. prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou doručovací a přepravní společnosti (např. pošta, přepravní služba). V případě, že nemůžeme doručit všechno objednané zboží najednou, budete písemně nebo telefonicky informováni v dolní části faktury o tom, že Vámi objednané zboží dodáme později nebo pro nedostupnost u výrobce již nedodáme. Náklady na poštovné a balné vám v tomto případě nebudou účtovány. Z důvodu nepředvídatelného opoždění dodání zboží ze strany dodavatele může dojít i k opoždění dodání zásilky. V tomto případě se Vám omlouváme. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

V. Reklamace, odpovědnost za vadu, záruka

1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat na příslušný doklad, ve kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu by neměl kupující zásilku převzít nebo ji převzít s uvedením písemné výhrady při převzetí přímo dopravci, resp. doručovateli. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva.

3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

4. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, a to osobně či písemně na adrese: Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: reklamace@aurednik.cz. V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí, následně bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace předloží či odešle na adresu: Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: reklamace@aurednik.cz., fotografie, na nichž jsou patrné reklamací uplatňované vady. Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace, která musí obsahovat – datum zjištění závady, obsah reklamace a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje. Pokud kupující opomene tento údaj uvést, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 9. a 10. tohoto článku, o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. je reklamační protokol vyžadován ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

5. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace u prodávajícího předal reklamované zboží do sídla společnosti Aurednik CS, Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní. Předpokladem poskytnutí záruky je, že vada nevznikla nevhodným používáním nebo přetěžováním. Nepatrné barevné odchylky na námi dodávaném zboží nejsou důvodem k reklamaci.

Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.

6. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena nebo dle domluvy provedena výměna zboží v případě uznání reklamace.

7. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

8. Prodávající nebo jím pověřený příslušný odborný pracovník rozhodne o reklamaci v co nejkratším možném termínu, ve složitějších případech do třiceti pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) nebo na odstranění vady opravou zboží,
c) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) nebo odstoupení od smlouvy.

Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující v oznámení nesdělí, jaké právo si zvolil a pokud tak neučiní ani bez zbytečného odkladu poté, co vadu oznámil, pak může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 9. tohoto článku.

10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady,
b) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu věci ve lhůtě nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c) nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

12. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění, a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.

13. Prodávající neodpovídá za vady, pokud
- kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,
- je zboží mechanicky poškozeno,
- zboží kupující svépomocí neodborně opravoval nebo ošetřoval,
- došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách,
- kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,
- kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval,
- bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,
- na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.

14. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit. Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle nazpět spolu s reklamovaným zbožím, kde náklady za přepravné hradí v případě neuznané reklamace kupující.

15. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.

VI. Zboží – vlastnické právo

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.

2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující jako subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změn je pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu.

Ochrana dat je pro nás velmi důležitá. Proto při zjišťování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů přísně dodržujeme zákonná ustanovení spolkového zákona o ochraně dat a telekomunikačního zákona. Vaše osobní údaje a informace, které nám poskytnete, slouží pro vyřízení objednávek, dodání zboží a vyřízení platby. Tyto údaje dále potřebujeme, abychom vás mohli informovat o objednávkách, produktech, službách a nabídkách. Podle zákona o ochraně dat máte právo na bezplatné informace o vašich uložených údajích, rovněž jste oprávněni k opravě, zablokování nebo smazání těchto údajů. Pokud máte nějaké dotazy nebo byste nám chtěli zaslat informaci týkající se sdělení nebo vymazání vašich dat, obraťte se na naši kontaktní adresu uvedenou ve Všeobecných obchodních podmínkách.

VIII. Autorská práva

1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

2. Všechny katalogy společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. a v nich uvedená vyobrazení a texty jsou chráněny autorským právem. Kopírování, rozšiřování a komerční využití je až na výjimku soukromých účelů zakázáno. V případě jednání v rozporu s tímto nařízením, obzvláště při použití pro komerční účely si vyhrazujeme podniknout právní kroky.

3. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

IX. Cookies

1. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání.

2. Jako většina internetových stránek, i stránky www.aurednik.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.
 

X. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

1. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli lhůtu 14 dní, ve které je kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy bez udání důvodů odstoupit. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané do sídla společnosti Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: prodej@aurednik.cz nebo aurednik@aurednik.cz.

3. V odstoupení je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.

4. Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na stránkách e-shopu
– viz. odkaz www.aurednik.cz/formular-vraceni-zbozi.

5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 26701 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: prodej@aurednik.cz nebo aurednik@aurednik.cz veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adresu: Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím. Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující spotřebitel určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím spotřebiteli požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.

7. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené v původním obalu tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Zboží nám musí být zasláno zpět nebo předáno neprodleně a v každém případě nejpozději během 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud před uplynutím lhůty v délce 14 dní je zboží odesláno. Přímé náklady na zaslání, resp. navrácení zboží, zpět nese kupující včetně možných vícenákladů za odeslání nezabaleného zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká smluv uzavřených na dálku, při dodávkách zvukových videozáznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna; při dodávce zboží, specificky upraveného dle vašich představ, které není prefabrikát a o jehož výrobě rozhodl individuální výběr nebo souhlas spotřebitele nebo které bylo jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.

4. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli ve smyslu § 89 OZ, navíc platí následující zvláštnosti. Zákazník smí prodávat pouze výrobky dodané s výhradou vlastnictví pouze v běžném obchodním styku. Tímto nám za účelem zajištění podstupuje veškeré nynější nebo budoucí pohledávky, co se týče prodeje zboží nebo jiných právních důvodů. Kupující je oprávněn vymáhat tyto pohledávky tak dlouho, dokud řádně plní své platební povinnosti vůči nám. Dále je povinen neprodleně nám sdělit přístupy třetích osob k dodanému zboží, kterého se týká výhrada vlastnictví. Poskytnutí zajištění a zástava našeho zboží dodaného s výhradou vlastnictví jsou nepřípustné.

5. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující spotřebitel domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy aurednik@aurednik.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu spotřebiteli způsob nápravy. V případě, že kupující spotřebitel na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující spotřebitel nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující spotřebitel se svou stížností obrátit na příslušný orgán dohledu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.

6. Vztahy, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou posuzovány podle práva, vyplývajícího z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Případné spory budou řešeny před soudy, jejichž pravomoc bude určena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

 

Za případné tiskové chyby neručíme.

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a budete vědět o zlevněném zboží i novinkách jako první.

Kontakt

AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Adresa: Hlavní 84, 267 01 Trubín
Telefon: +420 311 706 361 - 6
Fax: +420 311 706 362
E-mail: info@aurednik.cz

  Aurednik CS

© 2018 AUREDNIK CS