Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 2. 2022

I.

1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ platí pro všechny objednávky a dodávky zboží mezi společností Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, IČO: 18621392, OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2771 a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti se smlouvou, uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i prostřednictvím telefonické či e-mailové objednávky. Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese www.aurednik.cz. Konkrétní požadavky nad rámec našich obchodních podmínek ze strany kupujícího pro nás nejsou zavazující, pokud jsme s nimi předem písemně nesouhlasili. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami“, dále jen VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a dalšími s ním souvisejícími právními předpisy. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni jako „kupující“. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.

2. Výklad pojmů

VOP: všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Aurednik CS, spol. s r.o. e-shop: internetový obchod Aurednik CS, spol. s r.o. stránky e-shopu: stránky www.aurednik.cz prodávající: obchodní firma Aurednik CS, spol. s r.o. kupující spotřebitel: fyzická osoba, která není podnikatelem kupující podnikatel: fyzická či právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace zboží: zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím katalogu a internetového obchodu (e-shopu).

3. Staré katalogy, prospekty, ceníky, jakož i dodací a platební podmínky ztrácí v okamžiku jejich nového vydání platnost. V případě rozdílu v cenách identického zboží platí ceny z nového vydání. Vždy aktuálně platné ceny jsou uvedeny v e-shopu.

4. Smlouva se uskuteční přijetím objednávky od zákazníka. Přijatou objednávku považujeme za závaznou, údaje v ní uvedené považujeme za řádné, úplné a závazné. Při objednávkách uvádějte čitelně název a kód zboží, Vaši přesnou adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, jméno zodpovědné osoby za objednávku. Přijetí proběhne zasláním potvrzení o přijetí nebo zasláním zboží zákazníkovi. Smluvním jazykem je výhradně český jazyk. Změnit nebo doplnit objednávku můžete pouze výjimečně nejpozději do druhého dne od jejího zaevidování v naší firmě, a to e-mailem: obchod@aurednik.cz nebo info@ aurednik.cz, případně telefonicky na lince +420 311 706 361, 363 nebo +420 311 706 366. Objednávku už jednou zaslanou e-mailem nebo vybavenou telefonicky, neposílejte ještě jednou poštou, byla by zpracována dvakrát. Prodávající neručí za omyly kupujícího v objednávce. Příslušné dokumenty uchovává prodávající po dobu nejméně pěti let od jejich uzavření, nejdéle však dle příslušných právních předpisů. Příslušné dokumenty nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám.

5. Internetový obchod

Prodávající provozuje na internetových stránkách www.aurednik.cz internetový obchod (e-shop). Zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě prodávajícího, je pouze informativního charakteru, není návrhem ani nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a § 1732 Občanského zákoníku. V případě zájmu kupujícího o zboží nabízené v našem e-shopu, jej kupující kliknutím na tlačítko „Koupit“ vloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost do momentu odeslání objednávky opravit své kontaktní údaje, měnit množství jednotlivých položek nebo odstranit jednotlivé položky v nákupním košíku. Před odesláním objednávky se vždy kupujícímu zobrazí přehled objednaných položek zboží včetně množství a ceny za jednotlivé položky, cena za přepravné včetně balného. Celková cena za zboží je na přijaté objednávce uvedena bez DPH, ale i s DPH. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadnutí serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s údaji.

Po odsouhlasení objednávky ze strany kupujícího kliknutím na tlačítko „Odeslat“ bude jeho objednávka přijata prodávajícím jako závazná ke zpracování.

6. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující má možnost provádět objednávání zboží i bez příslušné registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V případě registrace a následném objednávání zboží je kupující povinen uvádět řádně a pravdivě údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zvláště, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 2 roky, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy – objednávky (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to v případě nutné údržby softwarového a hardwarového vybavení prodávajícího.

7. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).

II.

Předmět smluvního vztahu

1. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé je prodej zboží.

III.

Způsob objednávání

1. Katalog nebo stránky e-shopu obsahují kategorie zboží, které jsou nabídkou k uzavření smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Tyto individuálně sjednané podmínky v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními příslušných obchodních podmínek.

2. Kupující si může zboží z katalogu objednat

a) prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu), www.aurednik.cz

b) na e-mailové adrese: obchod@aurednik.cz, info@aurednik.cz (Tyto e-mailové adresy jsou chráněny před spamboty.)

c) telefonicky na +420 311 706 361, 363 nebo 366

d) písemně na adresu společnosti Aurednik CS, spol. s r.o.

3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku. K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat s návrhem náhradního řešení.

4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

IV.

Platební podmínky a dodací podmínky

1. Kupní ceny v našem katalogu a internetovém obchodu jsou konečné ceny v Kč včetně zákonné sazby DPH pro ČR. Na stránkách e-shopu jsou konečné ceny v CZK včetně zákonné sazby DPH a pro Slovenskou republiku jsou konečné ceny v EUR. Právě platnou sazbu DPH uvádíme na faktuře zvlášť. Pokud by se po vydání katalogu zvýšila zákonná sazba DPH, jsme povinni vyúčtovat zvýšenou sazbu DPH. Pro Slovenskou republiku je stanoven roční kurzový přepočet. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží aktuálně platnou kupní cenu včetně nákladů spojených s doručením zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pro částečné dodávky platí stejné platební podmínky. Odklad platby až do kompletního dodání zakázky není možný a neakceptuje se. V případě objednání standardních herních prvků,edukativních prvků (naučné tabule apod.), stavebnic nebo nábytku (molitan / PUR pěna, dřevo) nebo specifického zboží, tj. „zboží na zakázku nebo nábytku“ právnickou nebo fyzickou osobou je kupujícímu automaticky vystavena zálohová faktura ve výši 100% z kupní ceny včetně příslušných nákladů spojených s dodáním zboží. Tyto náklady jsou následně promítnuty v konečné celkové faktuře. Povinnost zaplatit kupní cenu zálohovou fakturou kupující splní okamžikem, kdy bude odpovídající částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Následně bude zboží pro zákazníka objednáno. V tomto případě se dodací lhůta stanovuje individuálně, s ohledem na potvrzení data dodání výrobcem. Kupující je ze strany prodávajícího o této skutečnosti informován s požadavkem na jeho písemné odsouhlasení (e-mailem), tj. akceptaci možného dodacího termínu.

2. Ceny dopravného, poštovného, balného a ostatních příplatků jsou aktuálně uvedeny na stránkách https://www.aurednik.cz. K ceně za rozměrné zboží, jako je např. nábytek a stavebnice z molitanu / PUR pěny, dřevěný nábytek,edukační prvky, drátěné stojany apod. se připočítává tzv. „balné + dopravné – nábytek” v příslušné výši nákladů přepravce. V případě montáže nábytku u zákazníka se ceny kalkulují včetně dopravného a montáže dodatečně. Tyto náklady jsou následně přefakturovány prodávajícím na kupujícího. U každé přijaté objednávky se účtuje příplatek za balné v příslušné výši 49 CZK vč. DPH nebo manipulační příplatek v příslušné výši. V případě objednávky náhradních potahů a nábytku na zakázku požadujeme platbu předem. Dopravné zdarma platí pouze pro objednávky z České republiky nad hodnotu objednaného zboží 3499 CZK vč. DPH (platí pouze pro výtvarné a hudební potřeby, sport, didaktiku, polytechniku, galanterii, drogerii, kancelář). Nevztahuje se na rozměrné zboží (např. nábytek a stavebnice z molitanu / PUR pěny, dřevěný nábytek, drátěné stojany apod.). U objednávek v nižší hodnotě účtujeme dopravné pro objednávky z ČR – Českou poštou ve výši 107 CZK vč. DPH (+ balné 49 CZK) a doručování přepravní službou PPL ve výši 99 CZK vč. DPH (+ balné 49 CZK). V případě požadavku zaslání zboží na dobírku je k dopravnému účtován příslušný příplatek za dobírku. Při doručování zásilek do zahraničí jsou náklady spojené s dodáním zboží účtovány vždy. Pro objednávky ze Slovenské republiky účtujeme dopravné  přepravní službou PPL ve výši 17,87 EUR vč. DPH, u ostatních zásilek do zahraničí jsou účtovány náklady v příslušné výši. V případě požadavku zaslání zboží na dobírku je k dopravnému a balnému účtován příslušný příplatek za dobírku. Pokud dodáme zboží pouze částečně, přebíráme dodatečné náklady na dopravné. Nevykryté zboží v objednávce do hodnoty 250 CZK vč. DPH pro ČR, které z důvodu momentální nedostupnosti nebylo součástí dodávky, dodatečně nezasíláme. Toto zboží si můžete následně objednat v další objednávce. Při hmotnosti balíku, která je vyšší než požadovaný limit (30 kg) pro přepravu „Balíku do ruky“ nebo při speciálním požadavku na přepravu, si společnost Aurednik CS spol. s r.o. vyhrazuje možnost změny způsobu dopravy.

3. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:

a) bezhotovostním převodem na bankovní účty vedené u Česká spořitelna, a.s. v CZK, č. účtu: 6037791309/0800 nebo v EUR, č. účtu: 2112013243 SWIFT: GIBACZPX IBAN: CZ75 0800 0000 0021 1201 3243 s příslušným variabilním symbolem, který je uveden na faktuře. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet pro dávajícího. Smluvní pokuta z prodlení je stanovena 0,05% z neuhrazené částky po splatnosti, a to za každý den prodlení. Faktura neuhrazená do požadované splatnosti opravňuje prodávajícího k odpočtu poskytnutých slev na této faktuře,

b) zálohovou fakturou - kupující provede úhradu před doručením zboží. Povinnost zaplatit kupní cenu nebo její část zálohovou fakturou kupující splní okamžikem, kdy bude odpovídající částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Po uhrazení zálohové faktury bude vystaven daňový doklad, který bude spolu se zbožím odeslán kupujícímu,

c) nebo platební kartou Visa, MasterCard, Maestro v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. - kupující provede úhradu proti převzetí zboží (v případě požadavku platby kartou v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. ze strany kupujícího, má kupující vždy povinnost tuto skutečnost prodávajícímu hlásit předem),

d) na dobírku (kupující spotřebitel, fyzická osoba) v místě určeném kupujícím v objednávce – kupující provede úhradu v hotovosti nebo platební kartou při doručení zboží (na možnost platby kartou se předem informujte u vybraného přepravce, doručovatele nebo na pobočce),

e) poštovní složenkou na poště – kupující provede úhradu poštovní složenkou. Povinnost zaplatit kupní cenu poštovní složenkou kupující splní okamžikem, kdy bude odpovídající částka z poštovní složenky doručena prodávajícímu,

f) dárkovými poukazy – ceniny vydávané prodávajícím a uplatnitelnými, pouze v době jejich platnosti, k nákupu u prodávajícího. Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukazu ve prospěch kupujícího není vratný. Kód, resp. evidenční číslo na poukazu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy v příslušné 14denní lhůtě, prodávající může vydat kupujícímu nový dárkový poukaz stejné hodnoty. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb, v případě platby v hotovosti nebo platební kartou v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. nastává v momentě prodeje dárkového poukazu.

g) osobní odběr objednaného zboží v sídle společnosti Aurednik CS spol. s r.o. lze uskutečnit pouze za předpokladu, že byla předem provedena jeho úhrada, resp. příslušná výše částky, za objednané zboží, byla připsána na účet společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. nebo byla úhrada provedena platební kartou v sídle společnosti při převzetí zboží. Platbu v hotovosti provádět nelze.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky, resp. příslušné doklady dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem nebo v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě.

5. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu včetně dodacího listu. Příslušné doklady kupující obdrží nejpozději při převzetí zboží, v případě požadavku platby předem jsou doklady zaslány před odesláním zboží elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího nebo poštou. V případě platby v hotovosti obdrží kupující příjmový doklad.

6. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:

a) přepravní služba nebo pošta (ostatní specifické požadavky na přepravu budou vždy řádně písemně odsouhlaseny za předem dohodnutých podmínek),

b) osobní převzetí v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o.

7. Prodávající je povinen zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží. A následně zajistit doručení příslušného zboží na místo určení dle požadavku kupujícího uvedeného v objednávce. K předání zboží v případě zvolení způsobu doručení zboží dojde na nejbližším vhodném místě u vchodu objektu označeném v objednávce jako místo doručení (případně bydliště kupujícího). Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s dopravou nezahrnují donášku zboží dovnitř objektu, který kupující v objednávce označil jako místo doručení zboží (případně jako své bydliště). Tuto službu je možno domluvit individuálně za předem stanovených a odsouhlasených podmínek. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.

8. Dodávky objednaného zboží prodávající realizuje dle dostupnosti svých provozních možností v co nejkratším termínu. Všechny produkty dodáváme bez zobrazené dekorace, pokud není uvedeno jinak. Vyhrazujeme si změnu formy a provedení vůči zobrazení a popisu v katalogu, které neovlivňují funkci a kvalitu zboží. Námi uváděné věkové hranice slouží pouze jako doporučení a nejsou závazné. Výběr zboží podle kritérií jako věk dětí, omezení, způsob použití, způsobilost a bezpečnostní normy zůstávají na uvážení kupujícího. Specifické zboží dodáváme přímo od výrobce. Běžně dostupné zboží obdržíte nejpozději do týdne, pokud není zboží skladem, může doba dodání trvat 2–3 týdny. Nábytek a stavebnice z PUR pěny, dřevěný nábytek, drátěný program a ostatní specifické zboží na objednání dodáváme ve lhůtě 4–8 týdnů dle náročnosti požadavku. Doba dodání je vždy orientační, resp. prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou doručovací a přepravní společnosti (např. přepravní služba, pošta). Dále si vyhrazujeme právo prodloužení dodací lhůty vlivem nepředvídatelných okolností (výpadek materiálů u objednaného zboží, období dovolených, vyprodání zásob, vyprodání zboží v akci, předvánoční období apod.) V případě, že si kupující objedná větší množství zboží, bude mu v rámci možností dodáno najednou, přičemž dodací lhůta bude odpovídat zboží s nejdelší dodací lhůtou. Pokud nebudeme moci doručit všechno objednané zboží najednou, budete informováni telefonicky nebo písemně v dolní části faktury o tom, že kupujícím objednané zboží dodáme později nebo pro nedostupnost u výrobce již nedodáme. Náklady na dopravné vám v tomto případě nebudou účtovány, netýká se však zvýšených nákladů, resp. příplatku za nadrozměrné zboží. Z důvodu nepředvídatelného opoždění dodání zboží ze strany dodavatele může dojít i k opoždění dodání zásilky. V tomto případě se Vám omlouváme. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

9. Na začátku kalendářního roku zasíláme příslušným právnickým subjektům, tj. školám, příspěvkovým organizacím, sociálním zařízením a jejich zřizovatelům, evidovaným v naší zákaznické databázi jako aktivní zákazníky, 1 ks katalogu v tištěné podobě. V případě požadavku na zaslání více kusů výtisků zasíláme tyto za cenu poštovného a balného (platba předem nebo na dobírku). Fyzickým osobám a ostatnímu soukromému sektoru zasíláme tištěný katalog na vyžádání za aktuálně stanovenou prodejní cenu, příslušné poštovné a balné, nebo zdarma v případě objednání našeho zboží v námi stanovené hodnotě.

10. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady s tímto způsobem přepravy spojené kupující.

11. Prodávající není povinen prověřovat osoby jednající ve jménu kupujícího, a to i v případě, že se jedná o přepravce zboží pro kupujícího. Uvedením SPZ vozidla, jména řidiče a jeho podpisem na příslušném dokumentu je povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu splněna.

12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží se mohou upravovat specifickými dodacími podmínkami prodávajícího, pokud jsou prodávajícím vydávány.

V.

Reklamace, odpovědnost za vadu, záruka

1. Při převzetí zboží je kupující povinen vizuálně zkontrolovat, zda příslušná zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, resp. zda není porušen obal. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky, resp. balík není potřeba před příslušným přepravcem rozbalovat, V případě viditelného porušení obalu je kupující při převzetí zásilky povinen do přepravního listu uvést písemnou výhradu “Odmítnuto – obal poškozen” nebo příslušnou zásilku nepřevzít. V opačném případě svým podpisem přepravci potvrzujete, že zásilka Vámi byla přijata bez výhrad a nepoškozená. V případě zjištění možného poškození zboží po rozbalení, je kupující povinen neprodleně informovat, nejpozději však do 48 hodin, prodávajícího o stavu věci e-mailem reklamace@aurednik.cz, případně telefonicky. Prodávající bude po kupujícím požadovat zaslání příslušné dokumentace, tj. “Reklamační protokol” včetně fotografie poškozeného zboží. Na případnou pozdější reklamaci vztahující se k převzetí zboží nebude brán z naší strany zřetel.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva.

3. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

4. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, a to osobně či písemně na adrese: Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká Republika nebo e-mailem: reklamace@aurednik.cz. V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady), vadu zřetelně označí a případně zašle foto, na němž je patrná reklamací uplatňovaná vada. Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace, která musí obsahovat – datum zjištění závady, obsah reklamace a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje. Pokud kupující opomene tento údaj uvést, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 10. a 11. tohoto článku, o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace v sídle společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. je reklamační protokol vyžadován ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

5. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace u prodávajícího předal reklamované zboží do sídla společnosti Aurednik CS, Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní. U rozměrného zboží jako je nábytek, velké stavebnice apod. je nutné se předem domluvit s kupujícím na zpětném způsobu doručení.

6. Možnost navrácení zboží se nevztahuje na použitý výtvarný materiál. Dále se nevztahuje na nesprávně objednané zboží kupujícím, které představuje rozměrově nevyhovující nábytek, interiérové a venkovní vybavení, nesoulad rozměrů vzájemně souvisejících nábytkových prvků, např. typy dvířek, skříní, polic, zásuvek apod., nevyhovující prostorovou orientaci a interiérové vybavení nábytku nebo kupujícím omylem objednané jiné barevné provedení nábytkových prvků.

7. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy, ze strany kupujícího, ke které byl společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující povinen ho neporušený spolu se zbožím prodávajícímu vrátit.

8. Předpokladem poskytnutí záruky je, že vada nevznikla nevhodným používáním nebo přetěžováním. Nepatrné barevné odchylky na námi dodávaném zboží nejsou důvodem k reklamaci. Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.

9. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena nebo dle domluvy provedena výměna zboží v případě uznání reklamace.

10. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

11. Prodávající nebo jím pověřený příslušný odborný pracovník rozhodne o reklamaci v co nejkratším možném termínu, ve složitějších případech do třiceti pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) nebo na odstranění vady opravou zboží,

c) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) nebo odstoupení od smlouvy.

Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující v oznámení nesdělí, jaké právo si zvolil a pokud tak neučiní ani bez zbytečného odkladu poté, co vadu oznámil, pak může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 10. tohoto článku.

13. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady,

b) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu věci ve lhůtě nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

15. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.

16. Prodávající neodpovídá za vady, pokud kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno, je zboží mechanicky poškozeno, zboží kupující svépomocí neodborně opravoval nebo ošetřoval, došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách, kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval, kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval, bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou, na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.

17. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit.

Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle nazpět spolu s reklamovaným zbožím, kde náklady za přepravné hradí kupující.

18. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.

VI.

Zboží – vlastnické právo

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.

2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

VII.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. V případě změny těchto údajů je kupující povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

3. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v tištěné nebo elektronické podobě. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu. Ochrana osobních dat je pro nás velmi důležitá. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracovávání jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracovávání, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat po prodávajícím, aby odstranil takto vzniklý stav. Osobní údaje a informace, které nám poskytnete, slouží pro vyřízení objednávek, dodání zboží a vyřízení platby. Tyto údaje dále potřebujeme, abychom vás mohli informovat o objednávkách, produktech, službách a nabídkách.

Pokud máte nějaké dotazy nebo byste nám chtěli zaslat informaci týkající se sdělení nebo vymazání vašich dat, kontaktujte nás na e-mail: gdpr@aurednik.cz.

5. Prodávající svoji informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation) před stavující právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VIII.

Autorská práva

1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

2. Všechny katalogy společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. a v nich uvedená vyobrazení a texty jsou chráněny autorským právem. Kopírování, rozšiřování a komerční využití je až na výjimku soukromých účelů zakázáno. V případě jednání v rozporu s tímto nařízením, obzvláště při použití pro komerční účely si vyhrazujeme podniknout právní kroky.

3. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

IX.

Cookies a zasílání obchodních sdělení

1. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí její další používání.

2. Jako většina internetových stránek, i stránky www.aurednik.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

3. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

4. V případě, že kupující souhlasí s elektronickým zasíláním obchodních sdělení, resp. informací souvisejících se zbožím nebo službami společnosti prodávajícího jsou mu tato sdělení zasílána na jím uvedený e-mail.

X.

Storno objednávky

1. Kupující má právo stornovat objednávku, resp. upravit její část bez udání důvodu do 24 hodin od odeslání objednávky na e-mailové adrese info@aurednik.cz nebo na telefonním čísle +420 311 706 361, 363, 366. V případě stornování již přijaté objednávky do informačního systému může prodávající vůči kupujícímu uplatnit právo na úhradu prokazatelně vzniklých vícenákladů při realizací příslušné objednávky.

2. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku, případně její část z těchto důvodů bez zpětné reakce na písemnou korespondenci apod.),

a) objednávku není možno závazně ověřit (chybně uvedený kontakt, nedostupnost,

b) zboží se již nevyrábí,

c) u zboží se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena zboží,

V případě, že takováto situace nastane, povinností prodávajícího je kontaktovat kupujícího za účelem domluvy dalšího postupu. Pokud již byla kupujícím částečně nebo zcela uhrazena kupní cena, bude mu tato částka prodávajícím navrácena zpět na příslušný účet ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

XI.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

1. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli lhůtu 14 dní, ve které je kupující spotřebitel oprávněn od smlouvy bez udání důvodů odstoupit. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané do sídla společnosti Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: obchod@aurednik.cz nebo info@aurednik.cz.

3. V odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel uvede číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.

4. Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na internetových stránkách e-shopu – viz. odkaz https://www.aurednik.cz/dokumenty-ke-stazeni.html.

5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 26701 Trubín, Česká republika nebo e-mailem: obchod@aurednik.cz nebo info@aurednik.cz veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na adresu: Aurednik CS, spol. s r.o., Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, příslušné platby, které od něho obdržel. nevztahuje se na náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné).Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím. Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit příslušné platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady. V případě, že kupující způsob vrácení peněžních prostředků v odstoupení neurčí, ale uvede v něm své bankovní spojení, bude toto prodávající považovat za souhlas kupujícího s vrácením peněžních prostředků bezhotovostním způsobem na tento účet.

7. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené v původním obalu tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Zboží nám musí být zasláno zpět nebo předáno neprodleně a v každém případě nejpozději během 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud před uplynutím lhůty v délce 14 dní je zboží odesláno. Přímé náklady na zaslání, resp. navrácení zboží, zpět nese kupující včetně možných vícenákladů za odeslání nezabaleného zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká kupních smluv uzavřených na dálku, při dodávkách zvukových videozáznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna; při dodávce zboží, specificky upraveného dle vašich představ, které není prefabrikát a o jehož výrobě rozhodl individuální výběr nebo souhlas spotřebitele nebo které bylo jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele. Dále se nevztahuje na kupní smlouvy o dodání zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.

4. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli ve smyslu § 89 OZ, navíc platí následující zvláštnosti. Zákazník smí prodávat pouze výrobky dodané s výhradou vlastnictví pouze v běžném obchodním styku. Tímto nám za účelem zajištění podstupuje veškeré nynější nebo budoucí pohledávky, co se týče prodeje zboží nebo jiných právních důvodů. Kupující je oprávněn vymáhat tyto pohledávky tak dlouho, dokud řádně plní své platební povinnosti vůči nám. Dále je povinen neprodleně nám sdělit přístupy třetích osob k dodanému zboží, kterého se týká výhrada vlastnictví. Poskytnutí zajištění a zástava našeho zboží dodaného s výhradou vlastnictví jsou nepřípustné.

5. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@aurednik.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu způsob nápravy. V případě, že kupující na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující se svou stížností obrátit na příslušný orgán dohledu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.

6. Vztahy, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou posuzovány podle práva, vyplývajícího z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Případné spory budou řešeny před soudy, jejichž pravomoc bude určena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

Za případné tiskové chyby neručíme.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2022.

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a budete vědět o zlevněném zboží i novinkách jako první.

Kontakt

AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Adresa: Hlavní 84, 267 01 Trubín
Telefon:+420 311 706 361, 363, 366
E-mail:info@aurednik.cz
Web:www.aurednik.cz

Facebook  Pinterest  Instagram

© 2018 AUREDNIK CS

Přihlášení uživatele

Uživatelé z původního e-shopu zaregistrujte se, prosím, znovu.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.