Pravidla soutěže s Aurednik CS

“Hurá do ZOO – Tvořivé nápady”

Tento dokument obsahuje pravidla marketingové soutěže „Hurá do ZOO – Tvořivé nápady“ (dále jen „Soutěž“) na webových stránkách společnosti Aurednik CS, spol. s r.o. a sociální síti Facebook. Tato pravidla (dále jen „Pravidla Soutěže“) jsou jediným dokumentem závazně upravující Pravidla Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje změnu Pravidel Soutěže.

1. Pořadatel a organizátor Soutěže

Aurednik CS, spol. s r.o., se sídlem Hlavní 84, 267 01 Trubín, Česká republika, IČO: 18621392, DIČ: CZ18621392, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2771 (dále jen „Pořadatel“).

2. Termín konání Soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 16. 05. 2022 do 30.05 2022 do 24:00 hod (dále jen „Doba konání Soutěže“) na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook na oficiálním profilu Aurednik CS - https://www.facebook.com/aurednik.cz/ (dále jen Soutěžní web“).

3. Účast v Soutěži a podmínky Soutěže

Soutěže je určena pro jednotlivé třídy Mateřských škol, Základních škol a ostatních dětských sociálních zařízení, dále jen „Soutěžící“, registrovaná (IČO) na území České republiky. Tuto skutečnost je Pořadatel Soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, v případě porušení je oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci a osoby blízké takovým osobám. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

Dne 16.05.2022 budou na webové stránce https://www.facebook.com/aurednik.cz/ zveřejněna pravidla soutěže. Zapojení „Soutěžícího“ do „Soutěže“ v Době konání Soutěže proběhne odesláním fotografie výrobku z námi nabízených materiálů, resp. tvořivého nápadu spolu s vtipným sloganem na téma „Tvoříme s Aurednik CS“.  Foto můžete nahrát na FB nebo odeslat na email: info@aurednik.cz.

Každý Soutěžící, resp. jedna třída, se může zúčastnit Soutěže pouze jednou a pouze s jedním tvořivým nápadem.

Každý Soutěžící, resp. jedna třída, může získat pouze jednu výhru (dále jen „Výhra“)

4. Výhry v soutěži a jejich předání

V rámci Soutěže se hraje o tuto výhru:

1. cena – Vstupenky do ZOO v Praze pro celou třídu

Výherce (dále jen „Výherce“) vybere dvojčlenná porota ze zaslaných foto tvořivých nápadů, a to bez zbytečného odkladu po skončení Doby konání Soutěže.

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

5. Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví pravidlům soutěže.

Automaticky jsou ze soutěže vyloučeni všichni účastníci, u kterých Pořadatel nabude podezření na nekalé herní taktiky.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

6. Vyhlášení výherců a předání výher

Výherci soutěže budou vyhlášeni 01.06.2022 na stránce: https://www.facebook.com/aurednik.cz/

Pořadatel kontaktuje výherce pomocí komentáře na FB nebo e-mailem, a to nejpozději do 7 pracovních dní od jeho vyhlášení, a požádá výherce o podrobnější informace sloužící k předání výhry. Neodpoví-li výherce na pořadatelem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 2 kalendářních dní ode dne odeslání zprávy o výhře Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru, a ta bude zařazena zpět do soutěže.

7. Práva a povinnosti

Pořadatel má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to tak, že změnu/ukončení vyhlásí na Facebooku nebo webových stránkách Aurednik CS, spol. s r.o. - https://www.facebook.com/aurednik.cz/

Žádnou z výher či účasti v soutěži není možné vymáhat soudní cestou.

Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky, a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci účasti - zejména jméno, příjmení, věk, kontaktní adresu na Facebooku nebo webových stránkách Aurednik CS, spol. s r.o., adresu pro doručování, podobiznu na profilové fotce, případně další údaje poskytnuté Pořadateli v souvislosti se soutěží, a to výlučně za účelem vyhlášení, oznámení a poukázání případné výhry, a to na dobu nejdéle 1 roku od ukončení soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále právo přístupu k osobním údajům a opravy osobních údajů, které se jej týkají, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru.

Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže komentáře, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Soutěžící prohlašuje a zaručuje, že je jediným autorem jím vloženého komentáře a že jím vložené komentáře neporušují právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob.

Soutěžící dále bere na vědomí, že jednou zveřejněný komentář, popřípadě video/fotografie/obrázek, se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá.

Pořadatel tímto rovněž informuje účastníky, že na stránkách https://www.facebook.com/aurednik.cz/  může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

9. Závěrečná ustanovení

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na https://www.facebook.com/aurednik.cz/.

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje Soutěžící Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

V Trubíně, dne 16.05.2022                                                                                            

Přejeme hodně zábavy

                                                                                          

                                                                                                                              

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a budete vědět o zlevněném zboží i novinkách jako první.

Kontakt

AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Adresa: Hlavní 84, 267 01 Trubín
Telefon:+420 311 706 361, 363, 366
E-mail:info@aurednik.cz
Web:www.aurednik.cz

Facebook  Pinterest  Instagram

© 2018 AUREDNIK CS

Přihlášení uživatele

Uživatelé z původního e-shopu zaregistrujte se, prosím, znovu.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.